SINCE 1929

HISTÓRIA

Automobilové kluby ako také sa začali vytvárať už v období Rakúsko-Uhorska. Známy bol napr. Uhorský automobilový klub, ktorý usporiadal v roku 1913 preteky Adria – Tatry, ktoré prechádzali aj cez Žilinu. Výraznejšia klubová aktivita však bola na území Čiech a Moravy. Do novej Československej republiky vstúpilo až 10 autoklubov, väčšinou išlo o regionálne kluby pôsobiace na území nášho dnešného západného suseda. Počet klubov v ČSR sa však aj popri existencii celoštátneho  AKRČs rozrastal a v roku 1932 ich bolo vyše 30, v roku 1935 až 60.

Najväčším z nich bol Československý klub automobilistov (ČsKA), ktorý bol aj členom medzinárodnej asociácie automobilových klubov AIACR a od roku 1920 vydával medzinárodné vodičské oprávnenia. V roku 1922 bol premenovaný na Autoklub Republiky československej (AKRČs). Z najvýznamnejších aktivít treba uviesť, že usporiadaval rôzne automobilové a motocyklové preteky a medzinárodný autosalón v Prahe. V Žiline mal od druhej polovice 20. rokov len malú „stanicu“ a to v pneuvulkanizačnej dielni bratov Mazúrovcov v Žiline. Jednou z najvýznamnejších aktivít AKRČs bolo vykonávanie technických kontrol automobilov.

V Žiline pôsobilo viacero klubov, zväzov a združení, ktorých predmetom bol automobilizmus a s ním súvisiace aktivity. Medzi ne patrilo napríklad usporiadavanie automobilových súťaží a pretekov, poskytovanie rád a výroba pomôcok pre vodičov či pripomienkovanie legislatívnych dokumentov  v oblasti cestnej dopravy. Väčšinou išlo o pobočky celoslovenských klubov alebo združení. V roku 1929 sa sformovala v Žiline Odbočka Zväzu vodičov automobilov v Československej republike, ktorej predsedom sa stal Ján Svatoň, v roku 1931 Vojtěch Špička, v roku 1932 Július Presser. Išlo o najstaršiu dopravnú organizáciu v Žiline. Jej členov tvorili len vodiči z povolania. V klube sa angažovali napríklad Mikuláš Deanko (majiteľ autoopravovne a zámočníckej dielne v Žiline na Predmestskej ulici), Július Presser (autodopravca), Viktor Mazúr (mal pneuvulkanizačnú dielňu v Žiline) a iní.

 

Zrod a pôsobenie Autoklubu Žilina

Najvýznamnejším klubom bol Autoklub Žilina. Prípravy na jeho založenie začali v roku 1929. Vytvoril sa prípravný výbor, ktorý zorganizoval prvé valné zhromaždenie na 20. júna 1929. Konalo sa o 20. hodine v spoločenskom salóne hotela Rémi (dnes hotel Polom). Pripravené boli prihlášky pre členov. V prípade, že by bol dostatočný počet členov, mal sa vytvoriť samostatný klub, inak by bola vytvorená pobočka iného jestvujúceho klubu. Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 22 osôb a to bol dostatok na vytvorenie Autoklubu Žilina.


Hotel Rémi okolo roku 1928

Klubové aktivity sa však rozbiehali len veľmi pomaly. V priebehu roka 1930 sa pripravovali stanovy. Tie však 10. októbra 1930 Krajinský úrad neschválil, lebo Autoklub neurčil jasne svoju územnú pôsobnosť (stredné a západné Slovensko) a ďalšie formálne záležitosti. Spolok chcel totiž vyvíjať aktivity na celom Slovensku zakladaním pobočiek. Stanovy boli schválené až 7. mája 1931. Spolok si mohol vytvárať pobočky, tie však musel vždy schváliť Krajinský úrad.

Prvým predsedom Autoklubu bol Andrej Bacher (1885 Liptovský Mikuláš - 1945 Žilina). Bol prekladateľom, publicistom a riaditeľom filiálky Slovenskej banky v Žiline (od roku 1918). Patril medzi organizátorov vzniku Československej republiky v roku 1918 na miestnej úrovni v Žiline. Angažoval sa tiež v miestnom odbore Matice slovenskej v Žiline. Politicky bol angažovaný ako hlasista, neskôr člen Agrárnej strany.

Podpredsedom klubu bol Bartolomej Scheer, generálny riaditeľ žilinskej továrne na výrobu liehovín, najmä Trenčianskej borovičky, s ktorou obchodovala jeho rodina už od 19. storočia.  Od roku 1911 aj v Žiline, pričom vývoz prekračoval hranice Uhorska a známa bola napríklad aj vo Viedni. Tajomníkom Autoklubu sa stal Karel Eret (*1886 - +1948 Prostějov), štábny kapitán ČS armády. Funkciu druhého tajomníka vykonával Dezider Wittenberg, majiteľ továrne na zápalky, ktorá spustila prevádzku v Žiline v roku 1916. Fotky ostatných členov sa mi nepodarilo získať, tak si ich a ich činnosť pripomenieme aspoň takto:

Jednou z prvých aktivít Autoklubu Žilina bola iniciatíva v úprave premávkového a pouličného poriadku v Žiline. Vzhľadom na to, že takýto poriadok z roku 1928 nebol postačujúci, vypracovali členovia Autoklubu nový. Tomuto poriadku sme sa podrobne venovali už v iných článkoch. Na margo uvádzame, že keďže v tom čase neexistovala celoštátna úprava značenia ciest, Autoklub Žilina vychádzal z náčrtov dopravných značiek vypracovaných Československou normalizačnou spoločnosťou. Hoci Autoklub predložil náčrt nového pouličného poriadku a opatrení (zjednosmernenie ulíc, určenie miest na parkovanie vozidiel, určenie ulíc, z ktorých bude vylúčená doprava) už v roku 1931, rokovanie na meste sa konalo až 7. 10. 1932. Návrh Autoklubu bol jednoznačne schválený. Doplnené boli ďalšie podrobnosti ako vyznačenie priechodov pre chodcov, osadenie zrkadiel a pod. Nasledovalo podujatie Deň bez hluku organizované s cieľom dopravnej diagnostiky a prevencie dňa 30.11.1932. Organizoval ho Autoklub. Úlohou Mesta Žilina však bolo zabezpečiť zrealizovanie dopravných značiek a smerových tabúľ, ktoré Autoklub navrhol. Mesto však pravdepodobne pre kritickú finančnú situáciu odkladalo objednanie týchto značiek. Pritom Autoklub evidoval niekoľko sťažností zahraničných motoristov, ktorí v meste zablúdili pre chýbajúce smerové tabule. Ponúkol tiež možnosť získať odrazné stĺpy, takzvaných nemých policajtov, na ktoré sa osádzali tabule, ktoré vydávala ústredňa AKRČs v Prahe. Tie však už zakrátko neboli dostupné a návrh padol. Mesto však odmietlo objednať dopravné značky, kým Autoklub nezabezpečí tieto stĺpiky aj s reklamou. Napokon sa podarilo značky obstarať až v septembri 1933 a uhradené boli až na konci roka. Dodala ich Pražská smaltovňa Bauwurm cez podnikateľa Viliama Hochfeldera v Žiline. Proti celému projektu protestoval Zväz vodičov automobilov, pobočka Žilina, ktorý, ako najstaršie a profesionálne združenie vodičov nebolo k rokovaniam vôbec prizvané.

 

Pod Autoklubom republiky Československej

Medzitým však nastali zmeny v organizácii Autoklubu. V roku 1932 už Autoklub Žilina nevystupuje ako samostatný klub ale ako sekretariát AKRČs v Žiline. Svoju činnosť začal 1. júla 1932, sídli na vtedajšej Ul. J. M. Hurbana č. 14. Mená funkcionárov ostali rovnaké ako v Autoklube Žilina. Autoklub republiky Československej so sídlom v Prahe bola tvorený na území Česka zo zemských, na území Slovenska zo župných sekretariátov, ktoré boli na Slovensku 3 – Bratislava, Košice, Žilina a z miestnych sekretariátov (v tom čase bol utvorený len jeden so sídlom v Banskej Bystrici). Sekretariát alebo pobočka mala svoje výbory, napríklad športový, zákonodarný a i.

Prvou z aktivít žilinského sekretariátu bolo usporiadanie plaketovej jazdy do Žiliny. Tá sa uskutočnila 2. septembra 1933 a usporiadaná bola v spolupráci s Krakovským klubom automobilowym. Išlo o registrovanú jazdu z ľubovoľného štartovného miesta do Žiliny. Každý, kto prešiel stanovenú trať, bol odmenený upomienkovou plaketou a vstupenkou na podujatie Gymkhana (veľká motocyklová súťaž, kde sa mal vodič vysporiadať s rôznymi prekážkami za čo najkratší čas), ktorá sa konala v roku 1933 v Zistersdorfe (slovensky Čistejov, západne od Malaciek). Jazda bola otvorená všetkým motocyklistom aj so sajdkami a automobilom. Cieľ bol na Mariánskom námestí a príchod súťažiacich sa očakával medzi 15. a 17. hodinou.

16. októbra 1934 sa konala na celoštátnej úrovni verejná schôdza za účelom novelizácie autodopravného zákona č. 198/1932. Týmto zákonom štát reagoval na stratu štátnych železníc, a to tak, že motorové vozidlá vo verejných službách boli výrazne zdanené. Spôsobilo to pokles výroby automobilov, renesanciu konských povozov, automobily sa odhlasovali. AKRČs sa bránil ako mohol. V Žiline bola účasť pomerne malá. Schôdzu začal tajomník autoklubu Eret, najviac však rečnil námestník Živnostenského spoločenstva v Žiline Ladislav Michalli. Vydaná bola rezolúcia, v ktorej kritizovali finančné a administratívne zaťaženie motorizmu a žiadali zníženie poplatkov a daní, no bezúspešne.

V ďalších rokoch postupne sila AKRČs na celoštátnej úrovni slabla a pred začiatkom 2. svetovej vojny už bolo v Československu vyše 100 rôznych autoklubov. Činnosť žilinského sekretariátu autoklubu však pretrvala. V roku 1937 sa tu začal výraznejšie angažovať František Eduard Bednárik (*1902 - +1960), samostatný architekt v Žiline. Navrhol napr. súčasnú budovu železničnej stanice, Reprezentačný dom (Mestské divadlo) a iné. F. E. Bednárik sa stal členom predsedníctva AKRČs v Prahe. 25. 9. 1937 sa zúčastnil na súťaži „Malou dohodou“ s vozidlom Praga Picollo. V novembri bol účastníkom II. jazdy brannosti o oceľovú prilbu v Zlíne. V júni – júli 1938 sa angažoval na XI. medzinárodnej jazde usporiadanej Poľským autoklubom ako delegát za predsedníctvo AKRČS.  

Predseda stredoslovenského odboru Andrej Bacher, podpredseda Wittenberg a tajomník Eret si uchovali svoje pozície až do zániku ČSR v roku 1939. V apríli 1938 bol za čestného predsedu zvolený okresný náčelník Tibor Jesenský. V roku 1937 vydal stredoslovenský odbor v Žiline informačný hárok, ktorý bol užitočným pomocníkom každého motoristu. Obsahoval výňatok dôležitých informácií zo zákona č. 77/1935 a 81/1935 a vyhlášky č. 203/1935. Tieto dokumenty boli prvou československou normou – predchodcom dnešného zákona o premávke na pozemných komunikáciách.

V máji tohto roku sa v Žiline uskutočnil študijný zjazd členov zahraničných autoklubov z Nemecka, Talianska, Rakúska a iných krajín. 12. mája o 12:30 privítali zahraničnú výpravu na hraniciach mesta Žilina pri hostinci v Brodne zástupcovia žilinského odboru AKRČs na čele s F. E. Bednárikom. Pripravili prehliadku mesta a vojenského cintorína, zabezpečili obed v hoteli Grand a o 15:30 sa výprava vybrala do Demänovej.

Na deň 10. októbra 1938 zorganizovali Branný zbor čs. motoristov a stredoslovenský odbor Autoklubu v Žiline zraz motoristov za účelom hromadnej manifestácie. Povinný zraz všetkých členov autoklubov bol o 10.30 na Ul. 1. mája pred Okresným úradom (dnes budova Lesov š. p.) a sprievod končil na Mariánskom námestí. Cieľom podujatia bolo zaangažovať motoristov do politických aktivít štátu – obrany ČSR a podpory motorizmu v republike.

 

Slovenský autoklub (SAK)

Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1939 sa činnosť spolkov a klubov výrazne zmenila. Automobilový klub bol povolený v štáte len jeden a jeho vznik bol určený zákonom č. 311/1940. Členstvo v tomto autoklube bolo povinné. Činnosť však Slovenský autoklub začal až v roku 1942, jeho ustanovujúce zhromaždenie sa uskutočnilo 11. 6. 1942 v Bratislave. Za jedného z členov predsedníctva bol na tomto zhromaždení zvolený aj F. E. Bednárik. Keďže Slovenská republika bola v tom čase založená na korporatívnom systéme, aj štruktúra členskej základne SAK zodpovedala jednotlivým korporáciám: a) autopodnikatelia, autodrožkári (taxikári), šoféri; b) továrnici, podniky; c) živnostníci, remeselníci; d) obchodníci; e) remeselníci; f) farári, inžinieri, doktori, profesori, poslanci, lekári. SAP. Mal právnu, dopravnú a technickú komisiu. Vydával časopis Autoklub. V roku 1943 pripomienkoval návrh zákona o prevádzke na verejných cestáh, k čomu zaslal svoje pripomienky aj F. E. Bednárik.

Po obnovení Československa v roku 1945 sa v republike zaviedol duálny systém štátnej správy – popri centrálnych celoštátnych orgánoch sa vytvorili zvláštne orgány pre Slovensko. Rovnako to bolo aj pri autokluboch. Preto po obnovení AKRČs zostal zachovaný aj SAK. V roku 1946 bol v Žiline zriadený sekretariát SAK. F. E. Bednárik na to vyčlenil dočasné priestory vo svojich kanceláriách na Veľkej okružnej 5, neskôr mala kancelária sídliť v Sade SNP. Do Žiliny sa presťahoval Július Lešťák, ktorý pod Bednárikovým vedením vystavoval doklady, predával tlačivá a podával informácie motoristom. SAK však mal v Žiline aj ďalších aktívnych členov, ktorí však neboli stálymi zamestnancami SAK. Povinné členstvo v SAK zostalo zachované. Činnosť SAK aj naďalej zodpovedala svojmu predchádzajúcemu poslaniu: pripomienkovanie legislatívnych návrhov, šírenie osvety medzi motoristami formou prednášok a publikácií, pôsobenie na zvyšovanie bezpečnosti premávky, usporiadavanie pretekov a výstav a podobne.

8. januára 1948 bola v Žiline (nanovo) zriadená odbočka SAK. Jej predsedom sa stal Ing. Štefan Šimora. V priebehu roku 1949 sa ustálila nová štruktúra SAK založená na územnom princípe: na území celého Slovenska boli vytvorené krajské a okresné odbočky, zodpovedajúce novovytvorenému krajskému zriadeniu v ČSR. Krajským predsedom SAK bol kpt. Košecký. Okresné predsedníctvo malo 10 čestných predsedov, predsedu Štefana Šimoru, 4 podpredsedov (Zdenek Saska, dirigent UP20 /Ústrednej predajne motorových vozidiel/; Július Luknár, riaditeľ podniku; Ján Potecký, autodrožkár a F. E. Bednárik, architekt), tajomníka Jozefa Skotnického, športových referentov Ján Krála (majiteľa autoškoly) a Adama Lacka, autodporavcu na linke Žilina – Terchová a ďalšich členov výboru. Sídlo odbočky bolo na vtedajšej Masarykovej ul. 1 (Národná 1) – hotel Astória.

F. E. Bednárik bol od roku 1949 opäť členom Ústredného výboru SAK v Bratislave. Zúčastňoval sa viacerých pretekov, ktoré sa konali v ČSR i v zahraničí. Počas 1. žilinského motocyklového kruhu sa angažoval ako rozhodca pri štarte a konci roku 1951 bol AKRČs včlenený pod Zväzarm. V roku 1952 sa vytvoril nástupca AKRČs pod názvom Dobrovoľný zväz ľudového motorizmu, ktorého heslom bolo „Sovietsky motorizmus -  náš vzor“. Toto bol koniec československého automobilového klubového života...

 

Autor: Mgr. Peter Šimko, historik Považské múzeum Žilina
Foto: Ing. Juraj Nedorost


Kontakt
© 2016, Autoklub Žilina, All rights reserved.