SINCE 1929

VOZIDLÁ

Počet automobilov v 20. až 30. rokoch veľmi intenzívne narastal. Na celom Slovensku bolo v roku 1920 iba 143 motorových vozidiel a v roku 1930 ich premávalo po našich cestách už 9071. V roku 1919 sa v obvode mesta Žilina nachádzalo len 5 motorových vozidiel, z toho 4 osobné automobily a 1 motocykel. Najstarším z nich bolo osobné auto Továrne na vojenské súkno s poznávacou značkou P-3, evidované už v roku 1912, pričom továreň zamestnávala aj vlastného vodiča. Ďalšie dve vozidlá vlastnila rodina Grünovcov o značkami P-45 a P-193, prvé evidované už v roku 1912. Grünovci boli podnikatelia v stavebníctve. Štvrtý automobil patril Továrni na celuózu (P-239), avšak, ako sa uvádza, vozidlo bolo „upotrebené pre policajný úrad“.         

Súpisy vozidiel sa konali pravidelne z vojenských dôvodov a nariaďoval ich Zákon č. 117/1924 Z. z. a n. o požadovaní dopravných prostředku pro účely vojenské. Okresné úrady mali dať vyplniť prihlasovacie lístky jednotlivým majiteľom vozidiel. Počet vyplnených prihlasovacích lístkov v jednotlivých notariátoch bol v roku 1921 nasledovný:

V Čičmanoch vlastnil automobil Juraj Bakula, ktorý však toho času odišiel na poľné práce. Vozidlo sa nachádzalo v Šuji, pričom bolo pokazené, nakoľko malo zlomenú prednú ôsku. V Rajci vlastnil automobil značky Minerva Štefan Schmigutz. Ostatné obce sa vyjadrili, že v nich niet žiadnych motorových vozidiel.  


Automobil zančky Minerva v Rajci

Kompletný zoznam motorových vozidiel v Žiline (v obvode mesta) máme len z roku 1927. V Žiline bolo prihlásených 156 automobilov, z toho 85 osobných, 34 nákladných, 28 motocyklov, 6 bicyklov s pomocným motorom a 3 pracovné stroje. Najväčším vlastníkom boli:

Družstevné nákupné ústredie sa zaoberalo sprostredkovaním predaja potravinových výrobkov, Spojené elektrárne zásobovali energiou celú Považskú župu a časť Podtatranskej župy. Bartolomej Scheer bol podnikateľom v oblasti výroby vín a liehovín. Ladislav Vyskočil bol výrobcom sódovej vody a veľkoobchodníkom s pivom, Peter Lositzky bol súkromným autodopravcom a Ing. Ľudovít Spitzer bol majiteľom Tatra-Garage. Súpis automobilov z roku 1927 je dôkazom, že od začiatku 20. Rokov do roku 1927, času najväčšieho rozkvetu československého hospodárstva i medzivojnovej Žiliny, sa množstvo automobilov výrazne zvýšilo. Medzi majiteľmi nachádzame predovšetkým známych žilinských podnikateľov a živnostníkov, čo je dôkazom rozvoja a prosperity malých a stredných podnikov v tej dobe.  Jedno zo štyroch nákladných vozidiel Družstevného nákupného ústredia Žiliny?

Zdroj: Vlastivedný zborník Považia XXVI


Kontakt
© 2016, Autoklub Žilina, All rights reserved.